Next Page  107 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 107 / 108 Previous Page
Page Background

חזון

חיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל והעם היהודי וכ”עיר עולם”

מוטרופולין

תיירותית

פיתוח תעופה

בינלאומית לירושלים

פיתוח מערכת

שטחים פתוחים

מדיניות

תעופה

לירושלים

פרויקט

נמל התעופה

הורקניה

מערכת

רכבל

פארק/גן

לאומי

עמק רפאים

רשת מרחב

חוויה -

תנכ״ית

תכנית

שערי ירושלים

מרחב

תעסוקה ראשי

משולב עטרות

מדיניות

פיתוח

התיירות

מדיניות תשתיות

תחבורה כלל

מטרופוליניות

מדיניות הבנייה

בעיר ירושלים

מדיניות פיתוח

מוקדי תעסוקה

משולבים

מדיניות

השטחים

הפתוחים

פיתוח מרכזי

תעסוקה משולבים

פיתוח שכונות

מגורים תוססות

פיתוח תשתיות

תיירות ומלונאות

פיתוח מערכות

הולכי רגל ואופניים

פיתוח מערכות

תחבורה

איכות

חיים

חברה תוססת

ובריאה

מטרופולין

קולטת על ה

איכות

חיים

מוטרופולין

תרבותית

מנהיגות

סביבתית

מצוינות

אקדמית

כלכלה חדשנית

ויצירתית

מוטרופולין

נגישה תחבורתית

5800

מטרות תכנית

5800

יעדי תכנית

אמצעי הפעולה

מדיניות

פרויקטים

107

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

מתודולוגיה