Next Page  98 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 98 / 108 Previous Page
Page Background

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

98

קיימות ירושלמית

רחוב כנפי נשרים כיום,

והדמיה של מראה הרחוב

לאחר הפיכתו לשדרה

לשימוש של הולכי רגל