Next Page  15 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 108 Previous Page
Page Background

4

5

התכנית המוצעת מבקשת להביא למצב שישמר

לפחות את היחס המינימלי הקיים כיום בין האוכלוסייה

אחוז — כאשר מרבית התוספת

65:35 —

היהודית למיעוטים

באוכלוסייה במטרופולין ירושלים בעשורים הבאים תהיה

בטבעת המטרופולינית, בשכונות ובאזורים הנמצאים מחוץ

לגבולות המוניציפליים של ירושלים.

היותה של ישראל מדינה יהודית וציונית המבטיחה קיום דמוקרטי

למיעוטים החיים בה יחייב תכנון דמוגרפי אשר ישמר את המצב

שבו יש רוב יהודי הן במדינת ישראל והן בירושלים בירתה.

התכנית מבוססת על ניתוח המצב הקיים בירושלים —

היווצרות של מטרופולין דו לאומית המתפרשת סביב

העיר עצמה ומגדירה את המרחב הכלכלי באזור. בתחום

המוניציפלי של ירושלים קיימת כיום אוכלוסייה מעורבת

אחוז. זהו יחס

65:35

של יהודים ומיעוטים ביחס של

נמוך ביותר עבור עיר הבירה של העם היהודי ושל מדינת

ישראל כמדינה יהודית. במסמכי מדיניות שנכתבו בעבר

75:25

ע"י ממשלת ישראל נקבע יחס תאורטי רצוי של

אחוז.

80:20

אחוז או

6

15

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

החזון