Next Page  20 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 20 / 108 Previous Page
Page Background

גבולות מטרופולין ירושלים

//

מציעה חזון

5800

תכנית ירושלים

לפיתוח מטרופולין ירושלים — מונח

שאינו זהה עם התחום המוניציפלי של

ירושלים. העיר עצמה אינה צפויה לגדול

משמעותית בעשורים הבאים, והפיתוח

המדובר מתייחס לשטח גיאוגרפי

רחב יותר, המהווה כבר כיום מרחב

מטרופוליני של העיר.

ניתן להגדיר את תחום המטרופולין

הנבנה סביב המרקם העירוני של ירושלים

במונחים כלכליים ובמונחים תחבורתיים.

מבחינה כלכלית מוגדרת המטרופולין

של ירושלים כמרחב העסקי הטבעי של

העיר — המרחב שלגביו ירושלים מהווה

מוקד מסחרי. מבחינה תחבורתית מוגדרת

המטרופולין על פי האזור הגיאוגרפי

שבתוכו מתקיימת תנועה אינטנסיבית

יומיומית לצורכי עבודה ופעילויות

אחרות — האזור שהמתגוררים בו נוסעים

ברובם לירושלים על בסיס יומיומי.

על פי הגדרות משרד הפנים, מחוז

ירושלים משתרע כיום עד הירדן וים

המלח במזרח, אזור בית שמש במערב,

עפרה ובית־אל בצפון וגוש עציון בדרום.

תחום מטרופולין ירושלים שאליו

מתייחסת תכנית זו מהווה השלמה

לתכנון הממשלתי של מחוז ירושלים.

מדובר באזור שהעיר ירושלים שוכנת

במרכזו ומסביבה מצויים פרברים

ויישובים כפריים המתייחסים לירושלים

כעיר המחוז הראשית.

גבולות מטרופולין ירושלים והאפשרות

לבנות בה ולפתח אותה מוגדרים על ידי

מאפיינים גיאוגרפיים ואקולוגיים. הרי

ירושלים מהווים חוליה חשובה ברצף

השטחים הפתוחים שבין הרי בית־אל

שבצפון ובין הרי חברון שבדרום, רצף

בעל חשיבות עליונה מבחינה אקולוגית

ומסדרון חיוני לשימור מגוון בעלי החיים

והצמחים. בהתאם למבנה הגיאוגרפי,

מטרופולין ירושלים מוגבלת מבחינת

האפשרות להתרחב מערבה ומתקרבת

למיצוי יכולת ההתרחבות שלה בכיוון

זה. מסדרון אקולוגי נוסף קיים מזרחית

לירושלים, והוא עובר מצפון לדרום באזור

מצוק ההעתקים שמעל ים המלח ושיפולי

גב ההר בואכה בקעת הירדן וים המלח.

בין מסדרון אקולוגי זה ובין ירושלים

קיים אזור שאפשר לבנות בו, ואכן באזור

מבחינה כלכלית מוגדרת

מטרופולין ירושלים

כמרחב העסקי הטבעי של

העיר. מבחינה תחבורתית

— על פי האזור הגיאוגרפי

שבתוכו מתקיימת תנועה

אינטנסיבית יומיומית

מגולם בהתייחסות לירושלים לא כאל עיר העומדת בפני

5800

החידוש הגדול של תכנית ירושלים

עצמה, אלא כאל מטרופולין הכוללת מרחב היקפי גדול ממדים המתוכנן כמקשה אחת

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

20

ירושלים הבנויה