Next Page  14 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 14 / 108 Previous Page
Page Background

מדינת ישראל היא הליבה של העם היהודי,

וירושלים היא הליבה של מדינת ישראל ושל העם

היהודי בישראל ובתפוצות.

הגידול באוכלוסייה היהודית בישראל

בעשורים הבאים יתבסס — מלבד הריבוי

הטבעי — על הפיכת המדינה לאבן שואבת

ליהודים החיים בתפוצות אשר יעלו אליה

מתוך בחירה ולא רק מתוך מצוקה.

התכנית המוצעת גובשה על סמך ניתוח

והבנה של תהליכי יסוד, במטרה לבנות תהליך

שיעצב את העתיד ויגביר את הסיכוי של

מדינת ישראל ושל העם היהודי לשגשג.

1

2

3

עוסקת בתכנון ארוך טווח של

5800

תכנית ירושלים

מטרופולין ירושלים לאור עקרונות היסוד הבאים:

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

14