Next Page  11 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 108 Previous Page
Page Background

חזון של חשיבה כלכלית אופטימאלית על

אודות מטרופולין ירושלים.

מטרת התכנית היא לשפר את המצב

הכלכלי והחברתי של מגוון האוכלוסיות

במרחב באמצעות הרחבת התיירות

והעלייה לרגל להיקף גדול הרבה יותר

מזה שקיים היום ובהתאמה לתחזיות

הגידול של התיירות האזורית והעולמית.

כפי שיוצג להלן, התחזית הריאלית היא

יגיעו מדי שנה

2050

שבערך בשנת

מיליון תיירים

10־

למטרופולין ירושלים כ

מיליון מהארץ.

וצליינים מחו"ל ועוד כ

כמות כזו של תיירים תוכל להביא למצב

שבו כלכלת ירושלים תבוסס בעיקר על

תיירות ועל ענפים נלווים לה, בהנחה

שהתשתיות בכל התחומים יהיו ערוכות

לקלוט תיירים רבים כל כך.

נכון להיום קיימות תכניות רבות במגוון

תחומים לשינוי פני ירושלים ולקידומה

. הן נוצרו במשרדי הממשלה

21־

במאה ה

השונים — התיירות, התחבורה, הפנים,

האוצר, בעיריית ירושלים, על ידי גורמים

פרטיים ועוד. אולם תכניות אלה עוסקות

רובן ככולן רק באחד ההיבטים הקשורים

בעתידה של העיר והן לטווח הקצר או

לכל היותר לטווח הבינוני. הן אינן מציגות

מבט מקיף על מכלול הבעיות ועל מכלול

הפתרונות האפשריים לפיתוח הדרגתי

וצומח של מטרופולין ירושלים במטרה

לקדם את העיר מהמצב הנוכחי למצב

הרצוי בעוד כחצי מאה. זהו מצב בעייתי

ביותר. רק מדיניות רחבת אופקים וכוללת,

המביאה בחשבון את מכלול הצרכים

של ירושלים המתפתחת, תוכל להיענות

11

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

החזון

ייחודה של ירושלים כעיר מקודשת לבני הדתות

המונותיאיסטיות צפוי להביא אליה מיליוני תיירים

ועולים לרגל. המונים גודשים את רחבת הכותל

המערבי בסוכות, ומאחוריו בולטים מבני המסגדים

2011 ,

המוסלמיים על הר הבית

Kavram, Shutterstock

צילום: