Next Page  12 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 108 Previous Page
Page Background

לאתגר ולהציב את ירושלים על מפת

התיירות העולמית כך שתצליח לעמוד

בתחרות מול ערי התיירות המובילות

בעולם.

לנוכח מצב זה מציעה תכנית האב

" עקרונות לתכנון

5800

“ירושלים

ולפיתוח של המרחב המטרופוליטני

של ירושלים בתהליך ארוך טווח ובר

. התכנית המלאה

2050

קיימא עד שנת

עוסקת בכל היבטי התכנון והפיתוח

של המטרופולין — הכוללת את התחום

המוניציפלי של ירושלים ואת אזורי

ההשפעה הרחבים שלה — אך היא

מדגישה שלושה נושאים שהם לדעת

יזמי התכנית וצוות התכנון נושאים

אסטרטגיים המשפיעים על מימוש החזון

הכללי: התיירות והמלונאות, מערכת

התחבורה והשטחים הפתוחים.

מציע חזון

5800

פרויקט ירושלים

כלכלי אמיץ ורב-מערכתי למטרופולין

ירושלים. קיימת הזדמנות להפוך את

ירושלים לעיר עולם, אולם חזון זה דורש

מבט רחב אופקים שמסוגל לראות אל

מעבר למציאות הריאלית העכשווית.

35 -

'האב' אזורי עבור תיירי העתיד

מיליון נוסעים שיעברו בנמל תעופה חדש

מיליון הנוסעים

16-

מדי שנה בנוסף ל

שיעברו בנתב"ג, יהפכו את ישראל לאחד

ממרכזי התעופה העסקיים הגדולים

בעולם. גורם זה יגדיל את התל"ג וישפר

משמעותית את נתוני התעסוקה בישראל,

כאשר כל מיליון תיירים עשויים להגדיל

.2.5%-

את התל"ג של ישראל בכ

כיום ירושלים נתונה בבעיות פוליטיות

חמורות שהן חלק מהבעיות הפוליטיות

המקיפות של מדינת ישראל. מבחינה

אורבנית, הוביל הסכסוך הישראלי־ערבי

לחלוקה בפועל של השטח על ידי גדר

ההפרדה, חלוקה שהיא בעייתית מאוד

הן מבחינת מרקם החיים הבריא של

המטרופולין והן מבחינה אקולוגית, ועל

כן להערכתנו מצב זה לא יוכל להימשך

לאורך זמן במטרופולין ירושלים ובשטח

יהודה ושומרון כולו. אנחנו מניחים כי עד

הבעיות הפוליטיות הנוכחיות

2050

שנת

ייפתרו באופן שישמור על מטרופולין

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

12

כבר כיום משמשת העיר העתיקה בירושלים

פסיפס של תיירות דתית ורוחנית המשתלבת

עם תיירות תרבותית קלאסית. ביטוי יפה לכך

הוא השוק ברובע הנוצרי, המשמש נתיב מעבר

מרכזי לאתרים המקודשים ליהודים, לנוצרים

ולמוסלמים, וגם מוקד משיכה לקניית מזכרות

2015

מארץ הקודש. מראות בשוק, קיץ

Badahos, Shutterstock

צילום: