Next Page  13 / 108 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 13 / 108 Previous Page
Page Background

מימוש הפוטנציאל

הייחודי: עיר

עולם קדושה

שיפור כלכלת

ירושלים ותושביה

(ביטול

מצב העוני)

פרויקטים

מובילים

למימוש החזון

תכנית אב כוללת

2050

למטרופולין

פיתוח ושימור

מרחב מורשת

תרבות —

פיתוח תשתיות

שינוי המודעות:

ירושלים כמרכז

של מרחב

מטרופוליני

קידום תכנית

פיתוח תיירותית

מטרופולינית

ירושלים מאוחדת. לא נכנסנו לשאלה

כיצד ייפתר הסכסוך, שאלה שהיא כמובן

מחוץ לתחום עניינה של התכנית, אולם

הנחנו כי משיקולים שאינם פוליטיים לא

ניתן יהיה לחלק את מטרופולין ירושלים,

ועל כן אנחנו מתייחסים למטרופולין

כרצף טריטוריאלי שאפשרות התנועה

של אנשים וסחורות בה חופשית. עוד

יתגוררו במטרופולין

2050־

הנחנו כי ב

מיליון תושבים וכי יבקרו

ירושלים כ

מיליון תיירים בשנה.

12־

בה עוד כ

ירושלים היא בירתו ההיסטורית,

הנוכחית והעתידית של העם העברי

היהודי. בה ובסביבתה נוצרו התרבות,

האמונה והמוסר של העם, אשר התגבשו

ברבות השנים לערכים אוניברסליים

המשותפים לאומות, לדתות ולבני עמים

נוספים. ירושלים היא עיר מקודשת

בעיני בני הדתות המונותיאיסטיות ואלה

שואפים לבקר בה. חזון תכנית האב עוסק

במימוש הייעוד של ירושלים כ"עיר עולם"

רוחנית המסוגלת לקלוט מיליוני תיירים

מחו"ל ומישראל ולהציע להם חוויית

ביקור ושהייה ייחודית, דתית ורוחנית.

התכנון המטרופוליני של ירושלים כמודל חברתי־כלכלי

13

5800

תכנית אב למטרופולין ירושלים

החזון